Vragen & Opmerkingen

Bij de heraanleg van straten moet er vooral ruimte gemaakt worden voor voetgangers en fietsers.

EENS Bredene heeft nood aan een veilig mobilitietsplan dat aandacht heeft voor de zwakke weggebruiker. Bij de aanlag (of vernieuwing) van straten moeten er veilige voetpaden en fietspaden aangelegd worden. Scholieren moet veilig te voet of per fiets naar school kunnen, zodat de kinderen niet met de wagen voor de deur van de school moeten worden afgezet.

De gemeente moet zo veel mogelijk windmolens plaatsen in de gemeente.

ONEENS Windmolens plaatsen is niet de bevoegdheid van de gemeente. Gemeente kan wel zoeken naar eventueel geschikte plaatsen die niet storend zijn voor de inwoners. Beter is sensibiliseren voor gebruik van hernieuwbare energie.

De gemeente moet winkels maximaal toelaten om zondag open te zijn.

EENS Bredene is een kustgemeente en het is dus belangrijk om ook op zondagopen te zijn. De keuze moet echter liggen bij de handelaar zelf. Dit geld trouwens ook voor ketens zoals AH waar in overleg met de werknemers zondagsopeningen kunnen zijn.

Het containerpark moet zo goedkoop mogelijk gemaakt worden.

EENS Zelfs met het principe van de vervuiler betaalt kan men een minimum aanrekenen voor bepaalde materialen (bv Brandbaar). Het is belangrijk om iedereen afval te laten sorteren en de rectclage te stimuleren. Dit helpt tot een vermindering van de afvalberg.

Contacten tussen leden van het gemeentebestuur en bouwpromotoren moeten openbaar gemaakt worden.

EENS Transparantie is nodig dus moeten alle contacten en afspraken met de bouwpromotoren (en andere) openbaar worden. Bovendien hebben de Bredenars recht om te weten wat de bouwpromoteren gaan realiseren en hoe het zal gefinancieerd worden.

Het culturele aanbod in de gemeente moet ook mensen met een migratie-achtergrond aanspreken.

ONEENS De gemeente moet een cultureel aanbod geven waarop iedereen aanwezig kan zijn. Er moet geen speciaal aanbod komen voor personen met een migratieachtergrand, dit werk integratie tegen

Beter een grotere bibliotheek samen met een buurgemeente, dan een kleinere eigen bibliotheek.

ONEENS Personen die slecht te been zijn moeten ook naar de bibliotheek kunnen en is het dus noodzakelijk dat er een bibliotheek in de eigen gemeente is. Ook verlaagt dit de drempel om te lezen. Er kan wel een systeem van uitwisseling komen tussen de bibliotheken zodat het aanbod in de gemeentelijke bibliotheek regelmatig is veranderd. (Ik denk dat dit nu al het geval is)

Ouders moeten kinderen met de wagen net voor de school kunnen afzetten.

ONEENS Bredene moet werk maken van veilige mobiliteit. De scholieren moeten op degelijke en veilige voet- en fietspaden naar school kunnen gaan/rijden. De schoolstraat aan VBS Duinen kan worden uitgebreid. Neutraal maakt van het investeren in veilige voet- en fietspaden een prioriteit.

Kinderopvang wordt best georganiseerd door bedrijven niet door de gemeente.

ONEENS De organisatie van kinderopvang is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar het kan wel dat bedrijven voor hun werknemers kinderopvang voorzien. Verder moet de gemeente een coördinerende rol blijven spelen tussen de verschillende opvangmogelijkheden (gemeentelijke, kinderdagverblijven, onthaalouders, vakantieopvang,…)

De gemeente mag praktijktesten gebruiken om discriminatie op te sporen bij verhuurders.

ONEENS De verhuurder moet de vrijheid krijgen aan wie hij/zij verhuurd. Er kan enkel gebruik gemaakt worden van gemeentelijke praktijktesten als er meerder klachten over discriminatie van een bepaalde verhuurder komen.

Er moet enkel geld gaan naar culturele activiteiten die veel mensen bereiken.

EENS Er moet verstandig worden omgesprongen met belastingsgeld, dus is het aan te raden om belastingsgeld te gebruiken voor culturele activiteiten die een heel breed publiek hebben. Verlieslatende investeringen moeten worden vermeden. Er zijn voldoende organisatie die kleinere culturele activiteiten organiseren.

Gemeentepersoneel dat in contact komt met de burger mag geen hoofddoek dragen.

EENS Gemeentepersoneel dat effectief in contact komt met de burgers moeten een onafhankelijke en neutrale dienstverlening garanderen. Religieuse en andere symbolen zijn dus uit ten boze.

De gemeente moet (meer) subsidies voorzien om huizen energiezuiniger te maken.

ONEENS Gemeentelijk geld moet niet worden gebruikt voor dergelijk subsidies. Het is de hoger overheid die subsidies voor enrgiezuiniger maken van woningen moet voorzien. Dit moet wel op vernatwoordelijk manier gebeuren. Wel moet de gemeente de bewoners stimuleren om hun huizen energiezuiniger te maken door bijvoorbeeld te helpen met de administratie om deze subsidie te ontvangen.

De gemeente moet toelaten om kavels op te delen, zodat er meer woningen op minder ruimte kunnen staan.

ONEENS Bredene moet niet worden volgebouwd. Men zou beter meer werk maken van het renoveren van bestaande woningen. Nieuwe verkavelingen zijn niet echt nodig.

De politie moet niet alleen tegen drugsdealers, maar ook tegen drugsgebruikers optreden.

EENS Druggebruik is bij wet verboden in België dus moet er oop opgetreden woren naar druggebruikers toe. Wel moet men duidelijk een onderscheid maken tussen gebruiker en dealer. De dealer moet hard worden aangepakt, terwijl een gebruiker meer en beter zal moeten begeleid worden naar ontwenning.

Als de ouders de rusthuisfactuur niet kunnen betalen, moet het OCMW bij de kinderen aankloppen.

ONEENS Een verblijf in een woonzorgcentrum mag nooit meer kosten dan het pensioen en dit zowel in OCMW rusthuizen als in de privé. Indien het pensioen onttoereikend is voor de betaling moet er worden bijgesprongen met belastingsgeld, eventueel via solidariteitsfonds.

In het centrum moeten parkeerplaatsen bijkomen.

EENS  In het (handels)centrum moeten zeker parkeer plaatsen worden gecreëerd. Neutraal is van mening dat de zijstraten van de grote as enkel kan diene voor bewonersparkeren. Neutraal pleit ook voor een eventuel randparking en een beter promotie om te parkeren langs de Koninklijke Baan (in overleg met de Vlaamse overheid). Eventueel werk maken van een ondergrondse parking.

De gemeente mag schulden aangaan om grote investeringen te doen.

EENS Als dit over verantwoorde schulden zijn moet dit zeker kunnen. Er moet een gezond evenwicht zijn tussen de schulden en de investeringen.

Verenigingen moeten gratis gebruik kunnen maken van gemeentelijke lokalen.

EENS Alle verenigingen van Bredene moeten gratis kunnen gebruik maken van gemeentelijke faciliteiten. Ook het MEC Staf Versluys moet voor verenigingen gratis worden opengesteld (hier kan wel een beperking zijn tot 1 x per jaar)

Sociale woningen moeten gelijk verdeeld worden over de wijken van de gemeente.

EENS We moeten er voor zorgen dat er een spreiding is over het ganse grondgebied. Sociale woningen moeten niet noodzakelijk allemaal bij elkaar staan, dit voorkomt dat er wijken in wijken ontstaan. Door een spreiding is er ook een betere integratie voor de zwakkere.

De gemeente moet (meer) volksraadplegingen organiseren.

EENS Er moet meer inspraak kopen in de gemeenten, er moet geluisterd worden naar de bewoners. Er zijn wel initiatieven maar hier bereik je maar een klein percentage van de bewoners mee. Bij een volksraadpleging bereik je meer personen (kan eventueel verplicht zijn).

Wie een leefloon ontvangt, moet een aantal taken in de gemeente uitvoeren.

EENS Mensen met een leefloon zijn dikwijls mensen die de band met de maatschappij verloren hebben. Door deze personen verplichte taken te laten uitvoeren kunnen ze uit dit isolement geraken en maken ze meer kans om terug op de arbeidsmarkt te geraken.

Er mogen parkeerplaatsen sneuvelen om plaats te maken voor meer groen in het straatbeeld.

ONEENS Parkeerplaatsen wegnemen voor meer groen is de omgedraaide wereld. Er zijn al te weinig parkeerplaatsen in Bredene (vooral dan tijdens het seizoen), dus parkeerplaatsen wegnemen is vragen om meer problemen. Neutraal is wel akkoord dat er ook plaats moet zijn voor meer groen en dit kan op perfect op gronden waarmee men niets kan doen (postzegelparken)

 Om de leegstand tegen te gaan, moeten startende winkeliers een subsidie krijgen.

EENS Neutraal ziet het meer als belastingsvermindering gedurende een periode (3 jaar). Startende winkeliers moeten gedurende een langere periode worden bijgestaan en dat kan ook in de vorm van subsidies. Leegstand moet je wegwerken door de eigenaars te verplichten goedkoper te verhuren of de leegstandbelasting zo hoog te maken dat de eigenaar niet anders kan dan het leegstaand pand te verhuren.

De gemeente moet burgers stimuleren om kleiner te gaan wonen.

ONEENS Iedereen heeft zelf het recht om te bepalen hoe hij/zij wil wonen. Als men het financieel kan dragen speelt de grote geen rol. Trouwens meer woningen geeft meer auto’s en een groter mobiliteits- en parkeerprobleem.

Er blijft een probleem van leegstaande handelspanden in Bredene. Hoe kan de gemeente de lokale handel verder aanzwengelen?

Bredene is en blijft een campinggemeente en dat moet dan ook vertaald worden naar de lokale economie. Er moeten dus allerlei handelszaken komen die ook inspelen op de gewoontes van de campingbewoners in de toeristische zone. Maar ook de leegstand van handelspanden op het SAS en het Dorp moeten (samen) worden aangepakt. In het winkelcentrum (Kapelstraat/Duinenstraat) zijn maar liefst  drie warenhuizen, (AH, Lidl en Delhaize), in het Dorp is er de Aldi en de Colruyt en op de Nukker is er een Spar. Deze grootwarenhuizen maken het moeilijker om een buurtwinkel te openen met de basisproducten voor dagelijks gebruik. Deze buurtwinkels hebben de handicap dat ze de producten duurder moeten verkopen dan de warenhuizen waardoor ze dus weinig tot geen klanten hebben. Een tweede probleem is dat de huurprijzen voor de winkelpanden de pan uitreizen (niet alleen in Bredene). Er moet dus vooral werk gemaakt worden om deze huurprijzen te verlagen. Ook de mogelijkheid om grote winkelruimte te verdelen in twee of drie zaken waardoor de prijs kan worden gedeeld. De leegstaande panden kunnen ook tijdelijk verhuurd worden bevoordeeld tijdens de zomermaanden als pop-up (wat nu soms gebeurd), of verschillende panden verhuren als outletshops (voorbeeld Maasmechelen) met nevenactiviteiten. Probeer ook de lokale handelaars op één lijn te krijgen, dat men samen werkt (niet zoals nu, ieder voor zich). Het bestickeren van leegstand verdoezeld wel de leegstand maar biedt geenoplossing. Er moet ook voor gezorgd worden dat het geen wirwar wordt van nachtelijke buurtwinkels. Handelaars moeten ook bereid zijn om van artikel te wisselen, in de zomer meer strand- en campingbenodigheden en tijdens de winterperiode nuttige zaken voor de vaste bewoners van Bredene, zodat deze niet naar Oostende, Brugge of elders moeten gaan voor bijvoorbeeld betaalbare schoenen, kleding,….

Heel belangrijk is om de starters vanuit de gemeente veel beter te begeleiding en er voor te zorgen dat de huurprijzen betaalbaar blijven.

Bredene is snelst groeiende kustgemeente. Hoe zal de gemeente in de toekomst omgaan met de groei van jonge gezinnen? Is een bouwstop aan de orde?

Uiteraard is een verjonging van de gemeente belangrijk en zijn jonge gezinnen in Bredene noodzakelijk. Jonge gezinnen hebben behoefte aan een woning waar ook kinderen zich kunnen ontplooien. Dit kan niet in hoge appartementsgebouwen. Er zijn nieuwe verkaveling in Bredene waar jonge gezinnen kunnen wonen. Oudere woningen kunnen beter gerenoveerd worden dan te worden afgebroken om plaats te maken voor appartementen.

Voor appartementenbouw moet er inderdaad een stop komen. Eénsgzinswoningen zijn dus belangrijk om jonge gezinnen naar Bredene te laten komen maar dat is niet voldoende. Naast de ééngezinswoningen moet er ook aanbod zijn die het voor jonge gezinnen aangenaam maken zoals uitgaansgelegenheden voor de jongeren, beter en uitgebreider openbaar vervoer, veilige fietspaden, degelijk mobiliteitsplan, ….. En betere mix tussen woningen en open ruimte.

Er is nood aan een nieuw zwembad, maar dat kost handenvol geld voor een gemeente als Bredene. Wanneer is de bouw van een zwembad haalbaar? Welke grote uitdagingen zien jullie nog?

Dat de gemeente een zwembad nodig heeft is wel duidelijke omdat de gemeente de verplichting heeft de schoolgaande kinderen te leren zwemmen. Dus het huidige zwembad dat volledig verouderd en versleten is moet worden vervangen. Neutraal Bredene vindt het jammer dat zeven jaar geleden niet werd overgegaan tot de bouw van een nieuw zwembad maar dat men toen enkel is overgegaan tot wat oplapwerk.

Neutraal Bredene is van mening dat het nieuwe zwembad op de plaats moet komen waar het huidige zich bevind. De gemeente moet zich beperken tot de bouw van een basis zwembad (met eventueel enkele extra schuifaf ofzo). Een zwembad waar ook de zwemclubs en duikclubs van Bredene functioneel gebruik van kunnen maken. De gemeente moet de finaciële middelen nutiig gebruiken en niet steeds willen investeren in prestige projecten.

De plannen van de hudige meederheid is om een groot zwembad te bouwen op Grasduinen, een zwembad dat ook kan dienen als waterpretpark ?. Op zich kan het een goede toeristisch atractie zijn maar besteed dit dan uit aan een privé-investeerder (systeem Center Park De Haan)

Neutraal Bredene is wel van mening om Grasduinen beter bekend te maken, beter bereikbaar en met uitbreiding van de openluchtrecratie (petanque, minigolf, atletiek,….)

Er zijn weinig uitgaansgelegenheden voor de jeugd in Bredene. Zijn er extra initiatieven mogelijk?

            Bredene investeert veel in buitenschoolse activiteiten en dat is zeker een belangrijke investering die ook door Neutraal Bredene wordt ondersteund. Helaas stelt Neutraal Bredene ook vast dat Bredene geen aanbod heeft voor de peubers en jong-volwassenen. Deze groep van jeugd is verplicht om richting Oostende of andere gemeente te gaan voor plezier. Neutraal Bredene wil voor deze groep initiatieven organiseren zoals jongeren praatcafées (kan als pop-up in leegstand). Jongeren praatcafées onder begeleiding van de jeugddienst maar waar de jeugd toch de initiatieven neemt. Verder moeten we de jeugd ook proberen in Bredene te houden  door meer activiteiten te voorzien. Waarom niet meer filmavond organiseren in MEC Staf Versluys. Misschien in Bredene terug een dancing openen en dit met respect voor de buren op een plaats dus waar de overlast beperkt blijft. Maak van het MEC dan een BOC (Bredens ontmoetingscentrum)

Hoe ziet de toekomst van het Staf Versluyscentrum en toerisme in Bredene eruit? Wat zijn jullie ideeën voor de toekomst?

            Het MEC Staf Versluys moet meer een cultureel centrum worden voor de Bredenaar.  Een BOC waar alle Bredense verenigingen aan een voordelige prijs activiteiten kan organiseren.

Het BOC kan ook meer worden gebruikt voor activiteiten  voor de jong-volwassenen. Waarom hier niet maandelijks een danceparty geven. Wekelijks filmavonden,…. Dit alles in comlbinatie van tentoostellingen en verhuur aan bedrijven of organisatie van beurzen.

Het huidige MEC is een meerwaarde voor Bredene, geef dan de meerwaarde ook aan de Bredenaars.

Uiteraard is een gemeente afhankelijk van de vele toerististen zowel camping als dagtoerisme en moet de toeristische dienst werken vanop de toerische zone. Het Staf Versluys is daarom de ideale locatie om de toeristen te informeren. De dienst toerisme doet goed werk. Misschien is het beter om de activitieten meer te spreiden over een gans jaar zodat Bredene ook in de winter toeristen kan lokken.