Waarheen met het asbestafval?

Asbestzak + container

Hechtgebonden asbest dat u zelf veilig heeft verwijderd, mag u afvoeren naar een containerpark. Pak het asbest op voorhand goed in en vermijd zo stofvorming en breuken tijdends het transport.

Bij de meeste containerparken kunt u met een beperkte hoeveelheid asbestcement gratis terecht. Informeer u vooraf bij uw intercommunale of de milieudienst van uw gemeente.

Asbestafval moet u steeds gescheiden houden van ander bouw- en sloopafval.

Hechtgebonden asbest dat u laat verwijderen, wordt door de aannemer afgevoerd. De erkende verwijderaar (www.werk.belgie.be) die uw niet-hechtgebonden of moeilijk te verwijderen asbesttoepassingen verwijdert, zorgt ervoor dat het reglementair wordt afgevoerd, verwerkt en gestort. Het afval wordt dan afgevoerd via een geregistreerd vervoerder of geregistreerd inzamelaar – afvalstoffenhandelaar – makelaar naar een vergunde inrichting. (Meer info over het transport van afvalstoffen)

Rechts op deze pagina bij de publicaties vindt u een lijst van geregistreerde inzamelaars voor de ophaling van asbestafvalstoffen bij particulieren.

Vraag steeds een kopie van het ondertekende identificatieformulier voor afvalstoffen. Het is uw bewijs dat u het asbestafval op wettelijke wijze hebt laten afvoeren.